Mgr. Martin Zikmund vykonává rovněž činnost rozhodce v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, kdy je zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod poř. č. 455 a je tedy také oprávněn rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv.

Rozhodčí řízení představuje rozhodování převážně majetkových sporů nezávislým rozhodcem, kdy jinak by spor musel být řešen před civilním soudem. Cílem rozhodčího řízení je rychlé, levné a spravedlivé rozhodnutí sporu. Soudní poplatek činí ve všech případech částku ve výši 2.200 Kč bez DPH.

Za předpokladu, že je návrh na vydání rozhodčího nálezu oprávněný, představuje rozhodčí nález exekuční titul na dlužníka, který plně nahrazuje rozsudek soudu a na základě kterého je možné vést okamžitě exekuční řízení na majetek dlužníka.

Jedinou podmínkou je nutnost zahrnout rozhodčí doložku do smluvních vztahů tak, aby byla v případě sporu vyloučena pravomoc českých soudů a dána rozhodovací pravomoc rozhodce. Rozhodčí doložka (neboli rozhodčí smlouva) pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv je ke stažení zde:

 

Rozhodčí smlouva